På Hassela Gotland erbjuder vi en rad olika behandlingsmetoder

Medlevarskapet är och förblir en av våra största styrkor: vi vet att vi genom medlevarskapet kan hjälpa ungdomar att skapa och behålla trygga och sunda relationer eftersom att vi alltid finns på plats och behandlar våra olika hus som hem. Detta anser vi skapar ett mer familjehemsliknande förhållningssätt även att vi är ett HVB för en mängd ungdomar med olika grundproblematik. Vi har valt att använda medlevarskapet som arbetssätt eftersom vi anser att det ger en kontinuitet och trygghet för de placerade ungdomarna. Ungdomarna vet precis vilka personer det är som kommer att bo i huset och samma personer kommer alltid tillbaka. Det finns alltid personal att tillgå, dag som natt.

Motiverande samtal används i vardagen dagligdags. Arbetet bedrivs utifrån ett miljöterapeutiskt synsätt, vilket innebär bl a
- Öppen kommunikation om vad som planeras och om vad man tycker och känner
- Gemensamma diskussioner och beslut om behandlingen och vardagen på boendet
- Deltagarna förväntas delta i såväl sin egen som i övriga deltagares behandling, personalen har dock det yttersta ansvaret
- Ständig granskning – verklighetskonfrontation, alla vardagssituationer utnyttjas för att bearbeta problem
- Personal och ungdomar samverkar aktivt mot ett gemensamt mål
- Verksamheten bedrivs med kontakt med samhället utanför

På Hassela arbetar personal som är medlevare med ADL som är det dagliga livets aktiviteter som återkommande rör personlig vård, boendeaktivitet och kommunikationsaktivitet. Dessa utgör en bas för andra aktiviteter. Träning av dessa aktiviteter syftar att främja ungdomens självständighet, ansvarstagande för sin egen kropp och för att han/hon utvecklar en känsla för den växande kroppen och för sin integritet.

Syftet är att ungdomen ska kunna utföra och delta i åldersadekvata aktiviteter som han/hon vill eller förväntas utföra i sitt dagliga liv, inom områdena:
- Personlig ADL – äta och dricka, personlig hygien, övrig kroppsvård, kommunikation och tidsuppfattning
- Instrumentell ADL – resor, matlagning, inköp, städning, tvättning

För att uppnå syftet används ofta olika metoder såsom, tillrättaläggande i miljön, anpassat förhållningssätt eller en kombination av dessa. Träningsmetoden går ut på att träna ungdomen i alla de moment och aktiviteter som är nödvändiga för att personen ska kunna klara så mycket som möjligt själv i det dagliga livet. Det handlar exempelvis om vardagssysslor som att städa, tvätta och handla men även om sociala färdigheter som att delta i ett "gympass" tillsammans med andra eller att själv våga beställa mat på restaurang.

Vad ADL-träningen exakt består av beror förstås helt och hållet på vad varje ungdom behöver träna på. Generellt kan man dock säga att ADL består av mycket stöd och uppmuntran. Det innebär att personalen uppmuntrar individen att steg för steg, våga och klara av att göra saker själv.

Efter ADL-träningen är målet att ungdomen ska ha ökat sin självständighet i vardagsaktiviteter .

Vår socionom arbetar även utöver detta med:
Grundutbildning MI till samtlig personal samt coaching till personal utifrån MI.
Stöd till personal i att använda MI som förhållningssätt och som stöd i motivationsarbetet med ungdomarna.
Vid behov enskilda MI samtal med ungdomar.

Vår KBT-terapeut erbjuder även enskilda samtal, baserade på KBT-terapi, bl a:
- MI-samtal angående droger och/eller kriminalitet
- Interpersonell färdighetsträning
- Känslokontroll
- Specifika fobier
- Relationsterapi/familjeterapi
- Känsloskola/stärkande av identitet, självkänsla
- Sömnproblem
- Ångestproblematik
- PTSD
- Stressproblematik yttre och inre

Behandlingskonferens och handledning för personal varje vecka för att upprätthålla kvalitet i behandlingsarbetet.