Utredningar
I utredningsteamet ingår socionom, KBT-terapeut samt medlevare. Vid neuropsykiatrisk utredning ingår också specialistläkare allmänpsykiatri.

Våra utredningar sker i ett öppet sammanhang där vi kan följa ungdomarnas beteende i samspelet med jämnåriga, vuxna och vardagliga aktiviteter. Utredningstiden omfattar tio veckor

Ungdomar kan placeras direkt på Hassela Gotland för utredning, men även under pågående behandling kan behovet av utredning uppstå då frågeställningar som kräver en fördjupning aktualiseras av de medlevare som i sin vardag lever närmast ungdomen ifråga.

Utredningen bygger på socialtjänstens frågeställningar och avslutas med förslag på insats/insatser.

Utredningen utgår från BBiC och innehåller bl a:
- Intervju enligt M.I.N.I.
- Scanning med SCL-90.
- Beroende på problematik (ångest, depression, tvång, PTSD m.m.), screenar vi med hjälp av olika specifika skattningsskalor t. ex: BDI-II, BAI, PSWQ, BOCS, WURS.
- Observationsinhämtning från utvalda medlevare.
- Observationer vid enskilda samtal.
- Intervjuer och observationer utförs av socionom och KBT-terapeut under handledning av specialistläkare i allmänpsykiatri.
- Missbruksbedömning – då många ungdomar placeras på grund av missbruk är det av stor vikt att kartlägga droghistoriken.
- Genomgång av tidigare dokumentation.
- Hälsokontroll beroende på frågeställningar och behov.


Vid neuropsykiatrisk utredning kopplas specialistläkare allmänpsykiatri in för bedömningar och intervjuer. Vi använder oss bland annat av formuläret 5-15 Nordiskt formulär för utredning av barns utveckling och beteende, vilket besvaras av vårdnadshavare och grundskolepersonal där ungdomen haft sin skolgång.

M.I.N.I. – Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju
BDI-II – Becks Depression Inventory test
BAI – Becks Anxiety Inventory
PSWQ – Penn State Worry Questionnarie
BOCS – Brief Obsessive Compulsive Scale